Vedtægter

 

Vedtægter

 

 

 

for

 

 

Egsmark Strand Vandværk

 

Ebeltoft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVN OG HJEMSTED

 

§ 1

 

Selskabet, der er stiftet den 6. juli 1953, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Egsmark Strand Vandværk A.m.b.a.

 

Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune.

 

 

FORMÅL

 

§ 2

 

Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsynings spørgs-mål samt deraf afledte forhold.

 

                                

MEDLEMMER

 

§ 3

 

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.

 

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejerne af de enkelte ejerlejlig­heder, der er med-lem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

 

Bestyrelsen kan i tilfælde af overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.

 

 

MEDLEMMERNES RETTIGHEDER

 

§ 4

 

Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af kom-munen fastsatte regulativ.

 

Ved indmeldelse udleveres vedtægter, regulativ og gældende takstblad.

 

 

MEDLEMMERNES FORPLIGTIGELSER OG

HÆFTELSER I ØVRIGT

 

§ 5

 

For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital.

(Anlægsbidrag)

 

Ethvert medlem indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regu-lativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag, samt af nærværende vedtægter.

 

Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager meddelelse om ejerskifte, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.

 

Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse. Et eventuelt overskud kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet.

 

 

UDTRÆDEN AF SELSKABET

 

§ 6

 

Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selv­stændigt matrikelnum­mer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsynings­område.

Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsynings-ledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.

 

Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue.

 

 

LEVERING TIL IKKE-MEDLEMMER (KØBERE)

 

§ 7

 

Institutioner - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstæn-digheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets vedtægter og regulativ.

 

Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.

 

Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer.

 

 

GENERALFORSAMLING

 

§ 8

 

Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.

 

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april kvartal.

 

Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 1 måneds varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem eller ved annoncering i lokal avis med angivelse af dagsorden.

Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen.

 

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

4. Budget for det kommende år

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af statsaut. Revisor

8. Valg af bilagskontrollant og suppleanter

9. Eventuelt

 

 

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 10 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.

 

I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.

 

De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i referat, der underskrives af dirigenten.

 

 

STEMMERET OG AFSTEMNINGER

 

§ 9

 

Hvert medlem har én stemme pr. ejendom, vedkommende ejer.

 

Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved fuldmagt.

 

 

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemme­beretti­ge­de er til stede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for.

 

Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, kan forslaget vedtages på en efterfølgende ekstra-odinær- eller næste års ordinære generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberetti­gede.

 

 

BESTYRELSEN

 

§ 10

 

Selskabets bestyrelse består af 5 medlemmer, valgt blandt medlemmerne for 2 år ad gangen, idet der hvert år på den ordinære general-forsamling afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer.

 

 

Herudover er hvert år valgt 2 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.

 

Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.

 

Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.

 

Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.

 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører referat, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

 

 

TEGNINGSRET

 

§ 11

 

Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.

 

Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog hele bestyrelsens underskrift.

 

Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

 

REGNSKAB

 

§ 12

 

Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.

 

Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.

 

På den ordinære generalforsamling i april kvartal vælges et statsaut. revisionsfirma til at revidere årsregnskabet.

 

Herudover vælges 2 bilagskontrollanter samt 2 bilagskontrollantsuppleanter, hvor halvdelen er på valg de lige årstal og den anden halvdel på ulige årstal.

Årsregnskabet underskrives af revisorerne, bilagskontrollanterne og bestyrelsen.

 

 

OPLØSNING

 

§ 13

 

Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsynings­mulig­hederne, f.eks. ved fusion med et andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.

 

 

 

 

 

 

IKRAFTTRÆDEN

 

§ 14

 

Selskabets vedtægter er sidst ændret på generalforsamlingen den 22. maj 2019.

 

De træder i kraft den 22. maj 2019.

 

 

 

___________________________

                     Formand

 

 

                    _________________________

                        Dirigent     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORRETNINGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING.

 

1.       Følgende punkter skal i alle tilfælde indgå i dagsordenen på ordinære generalforsamlinger:

 

1.1 Valg af dirigent

1.2 Bestyrelsens beretning

1.3 Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

1.4 Budget for det kommende år

1.5 Behandling af indkomne forslag

1.6 Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen

1.7 Valg af statsaut. Revisor

1.8 Valg af bilagskontrollant og suppleanter

1.9 Eventuelt

 

       2.    Formanden eller næstformanden åbner generalforsamlingen og leder valget af dirigent.

              Afstemningen foregår ved håndsoprækning, og almindeligt flertal er gældende. 

              Er der mere end ét forslag, stemmes der i den rækkefølge forslagene indløber.

 

       3.    Dirigenten påser, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet i henhold til vedtægternes paragraf.

              8. Er dette ikke tilfældet, skal dirigenten suspendere generalforsamlingen.

 

        4.   Dirigenten oplæser dagsordenen. Der kan ikke tilføjes nye punkter.

 

        5.   Dirigenten påser, at der føres beslutningsreferat, samt godkender og underskriver dette.

 

        6.   Beslutninger vedtages ved almindelig stemmeflertal. Står ja og nej stemmerne lige ved en afstemning    

              bortfalder forslaget.

              Afstemningen kan foregå ved håndsoprækning, men såfremt bestyrelsen/dirigenten forlanger det, eller er

              forslag herom får tilslutning fra mindst 20% af de stemmeberettigede, afholdes skriftlig afstemning.

 

        7.   Ved personvalg, hvor der er mere end én kandidat til den pågældende post, skal der være skriftlig afstemning,

               og almindeligt flertal er gældende.

    

        8.    Dirigenten har pligt til at fratage en taler ordet, hvis denne ikke holder sig til det foreliggende punkt.

 

        9.    Dirigenten eller medlemmerne kan stille forslag om begrænsning af taletiden eller afslutte med de indtegnede     

               talere.

 

       10.   Såfremt et medlem har bedt om ordet til forretningsordenen, påser dirigenten, at vedkommende holder sig til  

               denne.

               Sker det ikke, skal dirigenten fratage vedkommende ordet.

 

       11.   Dirigenten sørger for god ro og orden, og at der benyttes en god parlamentarisk tone i debatten. Sker det ikke,

               kan dirigenten suspendere generalforsamlingen i kortere eller længere tid.

 

       12.   Dirigentens afgørelse er endelig.

 

13.      Såfremt forsamlingen stiller dirigenten et mistillidsvotum, skal vedkommende træde tilbage, og formanden

         leder i et sådant tilfælde en afstemning. Hvis mistillidsvotummet får flertal af de tilstedeværende stemmer,  

         leder formanden en afstemning af en ny dirigent.

 

14.      Dirigenten leder generalforsamlingen på upartisk vis, og såfremt vedkommende ønsker at deltage i debatten,

        skal generalforsamlingens godkendelse foreligge.       

 

       

Således vedtaget på generalforsamlingen.

 

Ebeltoft, den­­ 22. maj 2019

 

 

___________________                                               

Dirigent                                                                        

           

                                                                    _______________________

                                                                                Sekretær