Takstblad 2017

 

  1. Tilslutningsbidrag

(pr enhed*)

+Andelsbevis

 

 

incl. moms

momsfrit

Kr. 23.212,98

 

 Kr.  3.500,00

 

     
  2. Driftsbidrag

Årlig afg. pr. enhed

Vandafgift pr. m³

Vandskat pr. m³ (*)

Målerbidrag                         

Grundvandsbeskyttelse pr.

Kortlægning/vandforsyn.plan pr. m³

Stat/kommune

 

Kr.    680,53

Kr.       5,53

Kr.       6,25

  Kr.     106,16

Kr.       0,22

Kr.       0,58

 

i.m.

i.m.

i.m.

i.m.

i.m.

i.m.

 

 

Kr.    850,67

Kr.       6,91

Kr.       7,81

Kr.    132,70

Kr.       0,28

Kr.       0,73

 

  3. Gebyrer

Flyttegebyr

Måleraflæsning

Rykkergebyr

Genåbningsgebyr + omkostning ifølge regning fra VVS-firma

Gebyr for ledningsoplysninger

Gebyr for misligholdelse af måler + faktiske omkostninger

Kopi af andelsbevis

Gebyr for ikke anmeldt flytning af adresse samt ved salg ag adresse

 

Kr.    100,00

Kr.    150,00

Kr.    100,00

Kr. 1.000,00

 

Kr.   500,00

Kr.   500,00

Kr.   500,00

 

Kr.   250,00

 

 

i.m.

moms fri

moms fri

i.m.

 

i.m

i.m

moms fri

 

moms fri

 

Kr.    125,00

Kr.    150,00

Kr.    100,00

Kr. 1.250,00

 

Kr.   625,00

Kr.   625,00

 

 

Kr.   250,00

   

 

Egsmark Strand Vandværk

primo 2015

Hasse Toft

formand

 

 

 

 

 

 

 

       Ved en ejendoms tilslutning betales for andelsbevis og tilslutningsbidrag.

       Tilslutningsbidraget består af hovedanlægsbidrag, forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag.

       Prisen for hovedanlægs- og forsyningsledningsbidrag afregnes pr enhed*, stikledningsbidrag

       afregnes efter ledningsdimensionering:

               Hovedanlægssbidrag pr enhed*         kr.  2.953,89 excl moms

               Andelsbevis                                    kr.  3.500,00 moms fri

Zone 1    Forsyningsledningsbidrag pr. enhed    kr.  8.176,17 excl. moms

Zone 2    Forsyningsledningsbidrag pr. enhed    kr. 45.511,40 excl. moms

Zone 1    Stikledningsbidrag pr. stk. max. 40mm kr.   7.300,15 excl. moms

Zone 2    Stikledningsbidrag pr. stk. max. 40mm kr.   7.300,15 excl. moms

        I Zone 3 sker tilslutningen efter aftale. Denne aftale skal godkendes af Syddjurs Kommune.

        Tilslutning uden for naturlig forsyningsområde, bliver prisen fastsat efter regning.

            

       * Ved en enhed forstås hver af følgende boliger: énfamiliebolig, parcelhus, andelsbolig,

       sommerhus, lejlighed eller forretning.

       Andelsbevis, stort kr. 3.500,00, der udstedes på den pågældende ejendom, og  tilbagebetales

       mod aflevering af andelsbeviset  ved ejendommens endelige ophør med vandforbrug til den

       til enhver tid værende lovlige ejer af ejendommen, iflg. tinglyst skøde. Jvf. §6. Andelsbeviset

       følger således ejendommen fra ejer til ejer. Andelsbeviset forrentes ikke.

     

       Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter "indeks for led-

        ningsarbejde pr. 1. oktober.

 

        Afgiftsforhøjelsen er en del af finanslovsaftalen for 2012.

 

       Om gebyrer:

       Ved for sen indbetaling udsendes rykkerbrev. Betales der ikke inden den fastsatte betalingsdato,

       udsendes anbefalet brev, hvori der varsles afbrydelse af vandforsyningen. Der tillægges

       yderligere gebyr på kr. 100. Genåbning sker, når det skyldige beløb, rykkergebyr samt genåb-

       ningsgebyr samt omkostninger til VVS-firma er betalt.

       Mistes andelsbeviset, kan en kopi udstedes på forlangende, dog mod gebyr.

 

       Tilslutningsbidrag og driftsbidrag godkendt af